دکتر  غلامحسین حسين زاد اشکیلی اردبیل مرکز راديوتراپی شفا
دکتر  امیر عباس کنی اردبیل ـ بیمارستان امام خمینی