دکتر نام نام خانوادگی شهر بیمارستان
دکتر  جمشيد انصاري اراک   بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر رضوان حسينيان اراک بیمارستان آیت ا.. خوانساری
پ پریسا رشیدی اراک  بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر رباب عبدی اراک  بیمارستان آیت ا.. خوانساری
دکتر  فتح ا.. محقق اراک   بیمارستان آیت ا.. خوانساری