با توجه به تشکیل کمیته انتخابات انجمن مورخ 22/12/1399 و با دستور انتخابات هیات مدیره و بازرس در اواخر خرداد ماه سال 1400 بدینوسیله از اعضای پیوسته محترم واجد شرایط ماده 8 آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که متقاضی کاندیداتوری به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس انجمن می باشند در خواست می گردد از تاریخ 5/1/1400 تا 31/1/1400 با مراجعه به سایت انجمن به آدرس www.isro.org.ir و دریافت فایل ثبت نام نسبت به تکمیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه (تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس) به صورت فایل PDFیا  JPEG به ایمیل انجمن info@isro.org.ir داوطلبی خود را اعلام فرمائید.پس از ثبت نام دریافت تاییدیه ثبت نام از دفتر انجمن از تاریخ 14 فروردین ماه 1400 الزامی و به عهده داوطلب می باشد.

تلفن:9-66912678

کمیته انتخابات انجمن پرتودرمانی سرطان ایران

دریافت فایل های مورد نیاز