اولین جلسه کمیته اجرایی کنگره با حضور دبیر انجمن،دبیرانن علمی و اجرایی کنگره و تیم اجرایی در روزپنجشنبه 7 مهر ماه 1399 برگزار گردید .