فرم ثبت اطلاعات مراکز رادیوتراپی انکولوژی ایران

همکار ارجمند این فرم جهت جمع آوری اطلاعات برای برآورد نیاز های مراکز رادیوتراپی به منظور تامین تجهیزات و نیروی انسانی به صورت متمرکز می باشد . اطلاعات دریافتی تنها در انجمن  رادیوتراپی انکولوژی در دسترس بوده و در جای دیگری انتشار نخواهد یافت در نهایت با همکاری شما اطلاعات جمع اوری شده باعث پیشبرد هرچه بیشتر اهداف رشته ی رادیوتراپی انکولوژی خواهد شد .

این فرم در ۷ بخش شامل اطلاعات مرکز ،دستگاه ها ،سیستم طراحی درمان ،بخش فیزیک ،وضعیت درمان  ،بخش ها و امکانات موجود جهت ارتقا می باشد .

فرم ثبت مرکز رادیوتراپی

 

کارکنان:

 

تائیدیه