,

برگزاری جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی

,

دبیرخانه سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی آغاز به کار کرد