, ,

گراند راند سرطان کولورکتال

 

جلسه گراند راند سرطان کولورکتال در روز پنجشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۷ با امتیاز بازآموزی برای متخصصین رادیوانکولوژی در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایذان برگزار می گردد .

دبیر برنامه : دکتر کامبیز نوین

پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
ساعت موضوع سخنران
۸:۴۵-۸:۳۰ افتتاحیه دکتر محمدرضا قوام نصیری

(رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران)

هیئت رئیسه :   دکتر محمدرضا قوام نصیری (رادیو انکولوژی)، دکتر ثریا سلمانیان (رادیو انکولوژی)

 

۹:۱۵-۸:۴۵ مسیرهای مولکولی در سرطان های کولورکتال: معرفی و کاربردهای بالینی دکتر طیبه طاهری پناه (رادیو انکولوژی)
۱۰:۱۵-۰۹:۱۵ گراند راند و معرفی بیمار: (درمان ادجوانت در سرطان کولورکتال مرحله ۲ و ۳)

گرداننده : دکتر پدرام فدوی ( رادیو انکولوژی)

ارائه دهنده : دکتر علی اخوان (رادیو انکولوژی)

اعضا : دکتر حسین فودازی (رادیو انکولوژی)

۱۰:۳۰- ۱۰:۱۵ پرسش و پاسخ
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه :  دکتر محمدرضا قوام نصیری (رادیو انکولوژی)، دکتر مستانه صانعی (رادیو انکولوژی)
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ کارسینوماتوز پریتوئن ناشی از سرطان های کولورکتال: جراحی + HIPEC ؟ دکتر مهرداد بهلولی  (جراح عمومی، سرطان و لاپاروسکوپی)
۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ ایمونوتراپی در سرطان های کولورکتال متاستاتیک دکتر محمد بابایی (رادیو انکولوژی)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۰ گراند راند و معرفی بیمار: سرطان کولورکتال متاستاتیک

گرداننده : دکتر احمد عامری (رادیو انکولوژی)

ارائه دهنده : دکتر مهدی عقیلی (رادیو انکولوژی)

اعضا : دکتر امیرمحمد عارف پور (رادیو انکولوژی)

۱۳:۰۰-۱۲:۴۵ پرسش و پاسخ
۱۴:۰۰-۱۳:۰۰ نماز و نهار
همایش یک روزه “گراند راند انکولوژی: سرطان های کولورکتال “

دبیر علمی: دکتر کامبیز نوین

برگزارکننده: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

 

 

همایش یکروزه تازه های دارویی در سرطان پستان متاستاتیک