,

برگزاری جلسه گراند راند انکولوژی

,

برگزاری جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی

,

برگزاری همایش یکروزه کاردیوانکولوژی

,

برگزاری کارگاه کانتورینگ سر و گردن

,

همایش یکروزه تازه های سرطان پستان برگزار شد

,

دبیرخانه سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی آغاز به کار کرد

همایش یکروزه تازه های دارویی در سرطان پستان متاستاتیک