هیات مدیره فعلی انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن به همراه سمت

دکتر محمد رضا قوام نصیری

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر بهرام مفید

نائب رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی

بیمارستان شهدای تجریش

دکتر حسین فودازی

دبیر انجمن

بیمارستان فیاض بخش

دکتر یاشا مخدومی

خزانه دار انجمن

مشهد بیمارستان امید

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی

بازرس انجمن

بیمارستان شهدای هفتم تیر

دکتر حمیدرضا میرزایی

عضو هیئت مدیره انجمن

بیمارستان شهدای تجریش

دکتر حجت ا… شهبازیان

عضو هیئت مدیره انجمن

اهواز . بیمارستان گلستان

دکتر سیمین همتی

عضو هیئت مدیره انجمن

اصفهان بیمارستان سیدالشهدا

اعضای هیئت مدیره دوره قبلی

دکتر محمدرضا قوام نصیری – رئیس انجمن

دکتر احمد عامری – دبیر انجمن

دکتر فرهاد سمیعی – نایب رئیس انجمن

دکتر مهدی عقیلی – خزانه دار انجمن

دکتر حسین فودازی – عضو هیئت مدیره

دکتر پیام آزاده – عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر حجت الله شهبازیان – عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی – بازرس انجمن