اعضای هیئت مدیره دو دوره قبل

دکتر محمد جواد ثعلبیان – رئیس انجمن

دکتر فرهاد سمیعی – دبیر انجمن

دکتر پیام آزاده

دکتر حسین فودازی

دکتر احمد مصلایئ

دکتر غلامحسین نوفرستی

دکتر حمیدرضا میرزایی

اعضای هیئت مدیره قبل

دکتر محمدرضا قوام نصیری – رئیس انجمن

دکتر احمد عامری – دبیر انجمن

دکتر فرهاد سمیعی – نائب رئیس انجمن

دکتر مهدی عقیلی – خزانه دار انجمن

دکتر پیام آزاده

دکتر حجت ا… شهبازیان

دکتر حسین فودازی

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی – بازرس انجمن