,

برگزاری اولین جلسه کنگره کلینیکال انکولوژی ۱۳۹۸

فایل محاسبه تعرفه خدمات رادیوتراپی سال ۱۳۹۸

توضیحات : در بخش دولتی ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات برای سال ۳۸، ۹۵ هزار و ۲۰۰ ریال محاسبه می شود و ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات برای سال ۹۸، ۱۲ هزار ۶۰۰ ریال محاسبه می گردد .

در بخش خصوصی ضریب ریالی کای حرفه های خدمات تشخیصی درمانی کدهای ۷ و ۸ با علامت # مشخص شده ۲۱۶ هزار ریال.

ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی کدهای ۷ و ۸ با علامت # ۲۷۷ هزار رایل محاسبه می شود .

 

دریافت فایل