برگزار ی کارگاه شیمی درمانی

کارگاه شیمی درمانی توسط کمیته پرستاری انجمن

کارگاه شیمی درمانی در روزهای ۲۴ و ۲۵ و۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ با ۱۵ امتیاز بازآموزی در محل بیمارستان فیاض بخش برگزار می گردد .