گراند راند اورژانس های انکولوژی در روز ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در محل هتل پارسیان اوین سالن کارون برگزار می گردد .

دبیر علمی : دکتر امیر انواری ( هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

پنج شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
ساعت موضوع سخنران
۹:۰۰- ۸:۳۰ افتتاحیه

تلاوت قرآن و سرود ملی

هیئت رئیسه :   دکتر مستانه صانعی (رادیوانکولوژی)، دکتر عبدا.. فضل علیزاده (رادیوانکولوژی)، دکتر خسرو مجیر شیبانی(رادیوانکولوژی)
۹:۱۵-۹:۰۰ پیشرفت های جدید در رادیوتراپی متاستاز استخوانی دکتر طیبه طاهری پناه (رادیوانکولوژی)
۱۰:۱۵-۹:۱۵ اورژانس سندروم اجوف فوقانی

گرداننده : دکتر مونا ملک زاده  (رادیوانکولوژی)

اعضا:  دکتر میهن پورعبدا… ( پاتولوژی)،  دکتر حجت ا… شهبازیان(رادیوانکولوژی)، دکتر امین شفی زاده (رادیوانکولوژی)،                 دکتر بابک شکارچی( رادیولوژی)، دکتر کامبیز شیخی( جراح)

۱۰:۳۰-۱۰:۱۵ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه :  دکتر مستانه صانعی (رادیوانکولوژی)، دکتر محمدرضا قوام نصیری (رادیوانکولوژی) دکتر حسین مدنی (رادیوانکولوژی)
۱۰:۴۵-۱۰:۳۰ پیشرفت های جدید در رادیوتراپی متاستاز مغزی دکتر امیر انواری (رادیوانکولوژی)
۱۱:۴۵-۱۰:۴۵ بیمار با متاستاز مغز  

گرداننده :دکتر فرشید اربابی(رادیوانکولوژی)

اعضا : دکتر محمد اربابی ( روانپزشک )، دکتر عبدالعلی ابراهیمی ( پاتولوژی) ، دکتر گیو شریفی ( جراح مغز و اعصاب)،

دکتر علیرضا طبیب خوئی ( جراح مغز و اعصاب)

۱۲:۰۰-۱۱:۴۵ پرسش و پاسخ
۱۳:۰۰-۱۲:۰۰ معرفی بیمار سرطان پستان متاستاتیک

گرداننده : دکتر پیام آزاده ( رادیوانکولوژی )

اعضا : دکتر مسعود  ایروانی (خون و سرطان بالغین)، دکتر ناصر رخشانی(پاتولوژی) ، دکتر محمد صمدیان ( جراح مغز و اعصاب)،  دکتر مجید صمصامی ( جراح) ،  دکتر پدرام فدوی ( رادیوانکولوژی)، دکتر علی یعقوبی جویباری ( رادیوانکولوژی)     

۱۳:۰۰ نماز و نهار