برگزاری همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی