اطلاع رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران با شماره ثبت ۳۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در روز پنجشنبه مورخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ و در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست میگردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- اصلاح برخی از موارد اساسنامه (در مورد نحوه انتخابات انجمن به صورت الکترونیک )
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیات مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران