برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی انجمن

جلسه کمیته برنامه ریزی علمی انجمن روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۱ د رمحل دفتر انجمن جهت تدوین تقویم انکولوژی سال ۹۷ برگزار گردید .

حاضرین جلسه :

دکتر ابراهیم عصمتی

دکتر افسانه مداح

دکتر شقایق کامیان

دکتر پرستو حاجیان

دکتر محمد فتوحی

دکتر سمیرا ازقندی

دکتر شقایق کامیان