چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان ۱ الی ۳ اسفند ماه و چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دشتگاه گوارش ۲و ۳ اسفند ماه ۹۷ در محل دانشکده پرستاری و مامائی توسط مرکز تحقیقات سرطان داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

۲۲۷۴۸۰۰۱