جلسه گراند راند انکولوژی

تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت ۸:۳۰- ۱۴:۰۰

هدف جلسه : بحث پیرامون موارد کلینیکی بحث برانگیز در حوزه سرطان های مختلف و مرور مقالات و گایدلاین های جهانی برای بالابردن کیفیت درمان بیماران سرطانی

دارای امتیاز بازآموزی برای متخصص رادیوانکولوژی

برنامه

عنوان سخنرانی

ساعت

سخنران

رییس جلسه

افتتاحیه و شروع جلسه

۹:۰۰-۹:۳۰

جناب آقای دکتر حسین فودازی

جناب آقای دکتر حسین فودازی

کارگاه سرطان سینه

۹:۳۰-۱۰:۱۵

جناب آقای دکتر حمید رضا میرزایی

کارگاه سرطان های گوارشی

۱۰:۱۵-۱۱:۰۰

جناب آقای دکتر علیرضا نیکوفر

استراحت

۱۱:۰۰-۱۱:۱۵

 

گارگاه سرطان پروستات

۱۱:۱۵-۱۲:۴۵

جنابان دکتر امیر محمد عارف پور، دکتر مهدی عقیلی

جناب آقای دکتر احمد عامری

کارگاه سرطان های متاستازیک

۱۲:۴۵-۱۳:۳۰

جناب آقای دکتر احمد مافی

پرسش و پاسخ

۱۳:۳۰-۱۳:۴۵

همه سخنرانان

ناهار

۱۳:۴۵-۱۴:۴۵