همایش یکروزه کاردیوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران و بیمارستان قلب شهید رجایی پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷ با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان برگزار می گردد .

برنامه

پنج شنبه  ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
ساعت موضوع سخنران
۸:۱۵-۸:۰۰ افتتاحیه دکتر محمدرضا قوام نصیری(رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی)

دکتر فریدون نوحی (رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی  )

دکتر ثریا سلمانیان (دبیر علمی برنامه )

هیئت رئیسه :   مجید ملکی(اینترونشنال کاردیولوژیست)-دکتر محمدرضا قوام نصیری(رادیو انکولوژی)، دکتر حسین مدنی(رادیوانکولوژی)
۸:۴۵-۸:۳۰ عوارض قلبی-عروقی پرتو درمانی در بیماران مبتلا به سرطان خانم دکتر هلاله خوشبخت (رادیوانکولوژی)
۹:۰۰-۸:۴۵ عوارض قلبی-عروقی شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان آقای دکتر احمد رضا زاده مافی(رادیوانکولوژی)
۹:۱۵-۹:۰۰ مونیتورینگ و تشخیص عوارض قلبی(تصویربرداری-اکوکاردیوگرافی-بیونارکرها خانم دکتر علیزاده اصل(فلوشیپ اکوکاردیولوژی)
۱۰:۳۰- ۹:۱۵ پانل : مونیتورینگ قلبی در بیمارانی که هرسپتین دریافت می کنند

گرداننده پانل :  دکتر مونا میک زاده ( کاردیوانکولوژی)

اعضای پانل: دکتر مستانه صانعی(رادیوانکولوژی)، دکتر علیزاده اصل(کاردیولوژست)، دکتر فرناز آموزگار هاشمی (رادیوانکولوژی)،دکتر صفا نجفی (خون و سرطان بالغین )

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه :  دکتر منوچهر سرداری کرمانی(رادیوانکولوژی)، دکتر علیرضا نیکوفر (رادیوانکولوژی)
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پیشگیری و درمان عوارض قلبی در درمان کانسر دکتر محمدرضا تابان(کاردیولوژیست فلوشیپ نارسایی قلب)
۱۱:۴۵-۱۱:۱۵ اصول ساخت داروهایBiologic  و Biosimilar دکتر آفرین شاهوردی
۱۳:۰۰-۱۱:۴۵ پانل : درمان بیماران مبتلا به سرطان با سابقه بیماری قلبی

گرداننده  پانل : دکتر علی یعقوبی جویباری (رادیوانکولوژی)

اعضا پانل :  دکتر پدرام فدوی(رادیوانکولوژی) ، دکتر رباب انبیایی(رادیوانکولوژی)، آقای دکتر بهرام محبی(کاردیولوژیست)، حمید دکتر رضوانی(هماتولوژیست)

۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ نماز و نهار

دبیر علمی

دکتر ثریا سلمانیان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیمارستان شهدای هفتم تیر

دبیر اجرایی

دکتر آذین علیزاده

بیمارستان قلب شهید رجائی