برنامه

۸:۳۰-۸:۱۵ افتتاحیه
هیئت رئیسه جلسه: دکتر محمدرضا قوام نصیری، رادیوانکولوژی دکتر خسرو مجیر شیبانی، رادیوانکولوژی دکتر حسین علاقه بند رادیوانکولوژی
۸:۵۰-۸:۳۰ تازه های جراحی در کانسر پستان متاستاتیک دکتر سید احمد الهی، جراحی
۹:۱۰-۸:۵۰ تازه های کموتراپی در کانسر پستان متاستاتیک دکتر احمدرضا مافی، رادیوانکولوژی
۹:۳۰-۹:۱۰ تازه های رادیوتراپی در کانسر پستان متاستاتیک دکتر احمدرضا سبزاری، رادیوانکولوژی
پانل
زمان عنوان گرداننده دکتر حسین یحیی زاده، رادیوانکولوژی
۱۰:۳۰-۹:۳۰ کانسر پستان متاستاتیک Her-2 (+) اعضای پانل

(به ترتیب حروف الفبا):

دکتر فرید آزموده، پاتولوژی
دکتر ناهید صدیقی، رادیولوژی
دکتر رامش عمرانی پور، جراحی
دکتر سعید فرزانه فر، پزشکی هسته ای
دکتر شقایق کامیان، رادیوانکولوژی
دکتر حمیدرضا میرزایی، رادیوانکولوژی
زمان عنوان سخنران
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت
هیئت رئیسه جلسه: دکتر منوچهر سرداری رادیوانکولوژی ، دکتر فرهاد سمیعی رادیوانکولوژی ، دکتر ثریا سلمانیان رادیوانکولوژی
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ تازه های ایمونوتراپی در کانسر پستان متاستاتیک دکتر امین شفی زاد ، رادیوانکولوژی
۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ اصول ساخت داروهایBiologic  و Biosimilar دکتر آفرین شاهوردی
پانل
زمان عنوان گرداننده دکتر مونا ملک زاده، رادیوانکولوژی
۱۳:۰۰-۱۱:۴۰ کانسر پستان متاستاتیک هورمون مثبت اعضای پانل

(به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مریم رحمانی، رادیولوژی
دکتر وحید سلیمانی، پاتولوژی
دکتر مستانه صانعی، رادیوانکولوژی
دکتر مهرشاد عباسی، پزشکی هسته ای
دکتر نگین فرشچیان، رادیوانکولوژی
دکتر عطاریان، جراحی
۱۴:۰۰-۱۳:۰۰ پذیرایی و ناهار

زمان برگزاری

پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری

تهارن . هتل پارسیان اوین . سالن کوه نور