اعضا

دکتر سعید الماسی
دکتر مائده برهمن
دکتر سمیه بریهی
دکتر مینا تجویدی
دکتر علی یعقوبی جویباری
دکتر حمیدرضا دهقان منشادی
دکتر اسدا… سلیمی
دکترحجت ا… شهبازیان
دکتر مقتدا شعوری
دکتر مرتضی طباطبایی فر
دکترمهدی عقیلی
دکتر پوریا عادلی
دکتر حسین فودازی
دکتر فرهاد قدیری
دکتر آرش قاسمی
دکتر سعید کریم خانی
دکتر حمیدرضا میرزایی
دکتر هادی مولانا
دکتر علیرضا نیکوفر
دکتر فاطمه ورشویی
دکتر سیمین همتی
دکتر حمید رضا هاشمی فرد
دکتر امیر شهرام یوسفی

صورت جلسات

[vip-members] جلسه اول[/vip-members]