اعضا

دکتر مهناز ایلخانی

رئیس کمیته پرستاری

صورت جلسات