همایش یکروزه کاردیوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران و بیمارستان قلب شهید رجائی در محل بیمارستان قبلی شهید رجائی با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان در روز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷ برگزار می گردد .

به زودی برنامه علمی قرار خواهد گرفت .