همایش یکروزه ایمونوانکولوژی

۲۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دارای امتیاز بازآموزی

تهران . هتل استقلال

همایش یکروزه سرطان تخمدان

۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

تهران. هتل پارسیان اوین

با امتیاز بازآموزی

4 آبان ماه ۱۳۹۶

همایش یکروزه تازه های سرطان کلیه متاستاتیک

تهران . هتل پارسیان آزادی . سالن الماس

دارای امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان

همایش یکروزه سرطان پستان در باروری و مسائل آن

۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

همایش تازه های ایمونوانکولوژی

پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

دارای امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان