همایش یکروزه ایمونوانکولوژی

28اردیبهشت ماه 1396

دارای امتیاز بازآموزی

تهران . هتل استقلال

همایش یکروزه سرطان تخمدان

26 مرداد ماه 1396

تهران. هتل پارسیان اوین

با امتیاز بازآموزی

4 آبان ماه 1396

همایش یکروزه تازه های سرطان کلیه متاستاتیک

تهران . هتل پارسیان آزادی . سالن الماس

دارای امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان

همایش یکروزه سرطان پستان در باروری و مسائل آن

12 بهمن ماه 1396

همایش تازه های ایمونوانکولوژی

پنجشنبه 3 اسفند ماه 1396

دارای امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان