سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

دومین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی و یازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

برگزاری اولین کنگره بین المللی و یازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۲ لغایت ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵ . تهران . سالن مدیریت صنعتی

دهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

برگزاری دهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی ۲۲ تا ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴

شیراز . مجتمع احسان

نهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

۱۶ لغایت ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳

تهران. کتابخانه ملی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲

اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۱۴و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۸

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۸ و ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۷

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۸۶

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)