اولین کنگره بین المللی و یازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

برگزاری اولین کنگره بین المللی و یازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

22 لغایت 24 آبان ماه 1395 . تهران . سالن مدیریت صنعتی

دهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

برگزاری دهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی 22 تا 24 مهر ماه 1394

شیراز . مجتمع احسان

نهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

16 لغایت 18 مهر ماه 1393

تهران. کتابخانه ملی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

27 و 28 دی ماه 1392

اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

27 و 28 دی ماه 1391

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

29 و 30 دی ماه 1389

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

14و 15 بهمن ماه 1388

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

28 و 29 آذر ماه 1387

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

19 و 20 دی ماه 1386

تهران. مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)