چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

سومین کنگره بین المللی وسیزدهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۸ لغایت ۳۰  آذر ماه ۱۳۹۷

تهران . هتل المپیک

دومین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی 

۱۹ لغایت ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۵

تهران . سالن مدیریت صنعتی

دهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

دهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۰ لغایت ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

شیراز.مجتمع آموزشی احسان

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

۱۶ لغایت ۱۸ مهر ماه ۱۳۹

تهران .کتابخانه ملی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

۲۶ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۲

اصفهان . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان