اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی 

19 لغایت 21 آبان ماه 1395

تهران . سالن مدیریت صنعتی

دهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

دهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

20 لغایت 22 آبان ماه 1394

شیراز.مجتمع آموزشی احسان

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

16 لغایت 18 مهر ماه 139

تهران .کتابخانه ملی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی

26 لغایت 27 دی ماه 1392

اصفهان . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان