دبیر برنامه : دکتر هادی مولانا

زمان : پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ .  ثبت نام رایگان در محل برگزاری ساعت ۸:۳۰ صبح

مکان : تهران . هتل پارسیان آزادی . سالن الماس

دارای امتیاز بازآموزی

برنامه

خبرگزاری ها