• اولین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی
  • دهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی
  • نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی
  • هشتمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی