نحوه مشارکت در انتخابات

خواهشمند جهت مشارکت در رای گیری از ساعت 15 بامداد لغایت 23:45 تاریخ 6 خرداد ماه 1399 از طریق سایت زیر طبق دستورالعمل اقدام نمایید .

تنها افرادی قادر به رای دهی هستند که قبلا در سامانه ثبت نام و تایید شده اند .

سوالات پرتکرار انتخابات:
http://ima-net.ir/Default.aspx?FAQ
شرکت در انتخابات:
http://election.ima-net.ir

دستورالعمل