رزومه کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس

با توجه به زمان برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن در تاریخ 6 خرداد ماه 1399 اطلاعات و مشخصات کاندیداها جهت بررسی اطلاع رسانی می گردد.


دکتر زینب آبیار
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر آذین احمری
سوابق علمی و اجرایی
برنامه


دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
سوابق علمی و اجرایی
برنامهدکتر علی تقی زاده کرمانی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر پریسا رشیدی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر مهدی سبحانی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر حمید سعیدی ساعدی
سوابق علمی و اجرایی
برنامهدکتر افشین سعدی پور
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر ثریا سلمانیان
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر پوریا عادلی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه
دکتر مرضیه گمار
سوابق علمی و اجرایی
برنامه


دکتر علی مطلق
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر بهرام مفید
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر هادی مولانا
سوابق علمی و اجرایی
برنامه


دکتر غلامحسین نوفرستی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه


دکتر سیمین همتی
سوابق علمی و اجرایی

دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

دکتر رضا خدابخشی
سوابق علمی و اجرایی
برنامه

اسامی اعضای کاندیداتوری هیت مدیره به ترتیب حروف الفبا

 • دکتر زینب آبیار
 • دکتر آذین احمری
 • دکتر علی اخوان
 • دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
 • دکتر محمد علی برومند
 • دکتر علی تقی زاده کرمانی
 • دکتر فرزین دهسرا
 • دکتر سمیرا رزاقی
 • دکتر پریسا رشیدی
 •  دکتر مهدی سبحانی
 • دکتر حمید سعیدی ساعدی
 • دکتر افشین سعدی پور
 • دکتر ثریا سلمانیان
 • دکتر پوریا عادلی
 • دکتر مرضیه گمار
 • دکتر علی مطلق
 • دکتر بهرام مفید
 • دکتر هادی مولانا
 • دکتر حمیدرضا میرزایی
 • دکتر غلامحسین نوفرستی
 • دکتر سیمین همتی
 • دکتر امیر شهرام یوسفی

کاندیداتوری بازرس :

 1. دکتر احسان حاتمی
 2. دکتر رضا خدابخشی