جلسه کمیته برنامه ریزی علمی انجمن در روز پنجشنبه 3 اسفند ماه 1396 با حضور دکتر ابراهیم عصمتی، دکتر علی یعقوبی جویباری،دکتر محمد فتوحی،دکتر پرستو حاجیان دکتر افسانه مداح به منظور تنظیم تقویم انکولوژی سال 97 انجمن در محل انجمن تشکیل گردید . هر ساله انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران به همت کمیته برنامه ریزی علمی انجمن و مراکز تحقیقات و انجمن های علمی مرتبط اقدام به آماده سازی می نماید .