آگهی انتخابات انجمن در روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران با شماره ثبت 30427 شناسه ملی 10320832980
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز سه شنبه مورخ 06/03/1399 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
1- انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir

هیات مدیره انجمن علمی پرتو درمانی سرطان ایران